تعرفه اطلاعیه یا تبلیغ

تعرفه اطلاعیه یا تبلیغ در سایت یا کانال انارک نیوز (انتشار یک تا سه روز پس از پرداخت):
- یک روزه 60 هزارتومان
- سه روزه 150 هزارتومان
- یک هفته ای 330 هزارتومان